نگهداری مربا -

شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش آشپزی آکا و طرز تهیه هزاران غذا و آشپزی آسان قسمت نکات آشپزی و نکات آموزنده در خانه داری- از نگهداری مربا بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

پخت مربا

بهترین جای نگه داری مربا شیشه های درداری است که به اندازه یک لیوان گنجایش دارند وبه نام «شیشه مربا» معروف اند. ازاین شیشه ها به تعداد کافی بشوییدوخشک کنید. مرباراپس ازقوام آمدن ازروی آتش بردارید وداغ درشیشه بریزید، درشیشه راببندید وشیشه راوارونه بگذارید تاخنک شود؛ به این ترتیب بالای شیشه ودرآن هم به واسطه داغی مربا سترون می شود. سپس بایک پارچه دونم نوچی شیشه هارابگیریدپس از ریختن شکر، آتش راتیزکنید ودردیگ رابازبگذارید تامرباهرچه زودترقوام بیاید. این کار، بسته به نوع ومقدارمربا از5تا20 دقیقه طولادامه مقاله نگهداری مربابرچسب ها: