سایبان‌ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش آموزش خانه داری ، نکات خانه داری مفید قسمت نکات خانه داری مفید- از سایبان‌ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

سایبان‌ها

سایبان‌هاسایبان‌هااولین نمونه های سایبان با اهداف صرفاً کاربردی و تنها به جهت پوشاندن پنجره و سد نور شدید آفتاب مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این سایبان ها که اغلب از پارچه های نیمه شفاف مانند گاز دوخته می‌شدند برای حفاظت از پرده های گران قیمت اصلی در برابر نور شدید آفتاب و جلوگیری از رنگ پریدگی آنها بین پرده اصلی و پنجره نصب می‌شدند. اگر چه دنبال کردن تاریخچه دقیق تغییرات و تکامل سایبان‌ها کاری مشکل است اما شواهد به جا مانده حاکی از وجود دو نوع سایبان متفاوت در قرن هفدهم است. یکی به شکل پردهادامه مقاله سایبان‌هابرچسب ها: نور. جهت. نور شدید آفتاب مورد. نور. جهت.