زندگی کودک هفته سی دوم

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش بخش کودک قسمت سال اول زندگی هفته به هفته- از زندگی کودک هفته سی دوم بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

زندگی کودک هفته دو

زندگی کودک هفته سی دومدر این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد.کودک شما چگونه رشد می کند؟در این مرحله احساسات کودک شما واضح تر شده است. او ممکن است افراد آشنا را ببوسد و اگر تشویق شود این کار را تکرار خواهد کرد.در چند ماه آینده کودک شما خواهد توانست خلق و خوهای مختلف (عصبانیت، شادی و...) را تشخیص داده و تقلید کند و ممکن است اولین نشانه های همدلی (ابراز شادمانی متقابل یا ابراز همدردی) را از خود بروز دهد. مثلا اگر صادامه مقاله زندگی کودک هفته سی دومبرچسب ها: هفته. دوم. آکاایران. مرحله. افراد.