قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت قشنگترین نامهای اصیل ایرانی و اسم های فارسی- از قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

قشنگترین نامهای اصیل ایرانی

قشنگ ترین نامهای اصیل ایرانی یا پارسی که برخی از این نامها یاد آور تاریخ این مرز و بوم می باشد نامها به همراه معنی آن ارائه می گردد... پپارساپاکدامن،زاهدپپاکانپاکها(نام کردی)دپاکتننیکوچهر،پاکیزه تنپپاکدختدختر پاکدپافته آهمسر ارتادس که مادها او را به کوروش هدیه کردند اما نپذیرفت.دپدرامآراسته،نیکو،شادپپرتوروشن،تابشدپرشادامه مقاله قشنگ ترین نامهای ایرانی با حرف پبرچسب ها: ترین. ایرانی. حرف. مقالات. مفید.