بی ام و ام3-پورشه911

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از بی ام و ام3 بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بهترین اتومبیل ها,مقایسه بی ام و و پورشه

بی ام و ام3-پورشه911در هنگام ترمز گیری قبل از ورود به پیچهای تند ، هیجگونه اثری از عدمتعادل در ترمز گیری و یا پائین آمدن جلوی خودرو دیده نشده و با وارد عملشدن شاسی استثنائیM۳ ، این خودرو با کمی کم فرمانی“ under steer ″ پیچ راطی مینماید .در هنگام ترمز گیری قبل از ورود به پیچهای تند ، هیجگونه اثری از عدم تعادل در ترمز گیری و یا پائین آمدن جلوی خودرو دیده نشده و با وارد عمل شدن شاسی استثنائیM۳ ، این خودرو با کمی کم فرمانی“ under steer ″ پیچ را طی مینماید . اگر راننده در این شرائط دورادامه مقاله بی ام و ام3-پورشه911برچسب ها: ترمز. گیری. گیری قبل از ورود به پیچهای. اثر. اثری.