دور دنیا چه خبر؟

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از دور دنیا چه خبر؟ بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

اخبار دنیا,هیجان انگیز,عجایب

دور دنیا چه خبر؟هر ساله در بولیوی مراسم روز اسکلت برپا می شود. در این مراسم جمجمه اسکلتهای افراد فوت شده که نزد خانواده ها نگهداری می شود، تزئین شده و بهکلیسای لاپاز آورده و برای شادی روح اموات مراسم دعا و نیایش برگزار میشود.● روز اسکلت در بولیویهر ساله در بولیوی مراسم روز اسکلت برپا می شود.در این مراسم جمجمه اسکلت های افراد فوت شده که نزد خانواده ها نگهداری می شود، تزئین شده و به کلیسای لاپاز آورده و برای شادی روح اموات مراسم دعا و نیایش برگزار می شود.هر خانواده به اندازه توان مالادامه مقاله دور دنیا چه خبر؟برچسب ها: دنیا. آکاایران. مراسم. برپا. مراسم.