صنعت نفت و دانشگاه

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از صنعت نفت و دانشگاه بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

etela

صنعت نفت و دانشگاه اما در میان صنایع مختلف، صنعت نفت با عمری یکصد ساله در ایران را می توان از کهن ترین صنایع کشور دانست که از علم تاثیر پذیرفته و نیاز ارتباط و پیوند بیشتر دانشگاه و این صنعت را تشدید می کند. با چنین دیدگاهی بخش عمده مطالب این شماره از ماهنامه نفت پارس، به عنوان یک نیاز ضروری برای استحکام بیشتر ساختار علمی صنعتی کشور استرابطه میان علم و صنعت که امروزه بر پایه پیوند و ارتباط صنعت و دانشگاه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد، در بررسی های تاریخی به گونه ای دقیق تر به قرون اخیر نسادامه مقاله صنعت نفت و دانشگاهبرچسب ها: نفت. دانشگاه. آکاایران. علم تاثیر پذیرفته و نیاز. علم.