تسلط بر موضوع

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از تسلط بر موضوع بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

تسلط بر موضوعمی دانستید اتریشی ها فقط در آفریقا زندگی می کنند، در سه سالگی به بلوغ می رسند و بزرگ ترین تخم های دنیا را می گذارند؟ اینها اباطیلی است که به عنوان ترجمه در یکی از «ترجمه پذیرفته می شود»های پایتخت، به مشتری تحویل داده شد. می دانستید اتریشی ها فقط در آفریقا زندگی می کنند، در سه سالگی به بلوغ می رسند و بزرگ ترین تخم های دنیا را می گذارند؟ اینها اباطیلی است که به عنوان ترجمه در یکی از «ترجمه پذیرفته می شود»های پایتخت، به مشتری تحویل داده شد.از قرار معلوم این اتریشی های نگونادامه مقاله تسلط بر موضوعبرچسب ها: آکاایران. پذیرفته. بزرگ. پذیرفته می شود های پایتخت به مشتری. فقط.