ضدیخ ها و انواع آن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات اطلاعات عمومی و گوناگون- از ضدیخ ها و انواع آن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

علمینوآری,دانستی,تکنولوژی

ضدیخ ها و انواع آنتجربه نشان داده است استفاده از خنک کننده ها یا ضدیخها نه تنها به حفاظت از موتور خودرو در برابر یخ زدن کمک می کند بلکه مانع از خوردگی اجزای آن شده و همزمان با دفع حرارت تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار می کنند. تجربه نشان داده است استفاده از خنک کننده ها یا ضدیخها نه تنها به حفاظت از موتور خودرو در برابر یخ زدن کمک می کند بلکه مانع از خوردگی اجزای آن شده و همزمان با دفع حرارت تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار می کنند.در موتورهای دیزلی سنگین تادامه مقاله ضدیخ ها و انواع آنبرچسب ها: آن. آکاایران. حرارت. موتور. موتور.