بورژوازی ملن

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از بورژوازی ملن بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

بازاریابی,ساختارهای ناامن,اقتصادی

بورژوازی ملاکان ● چگونه ساختارهای ناامن اقتصادی به افت نهادهای تولید می انجامند ▪ محیط بنگاه در ساختار دوگانه اغلب اقتصادهای در حال توسعه، بنگاه ها در دو مقیاس بسیار بزرگ و با مالکیت دولت و یا با مقیاس بسیار کوچک و مالکیت خانوادگی فعالیت می کنند. بنگاه های متوسط مقیاس، غزال های پیش برنده مسیر تحول تکنولوژی و گسترش بازارها، در این کشورها بسیار محدودند و بخش اعظم آنها نیز چشم انداز فعالیت کوتاه مدتی دارند.در ساختار دوگانه این اقتصادها، بنگاه های بزرگ با استفاده از منابع دولتی به دریاادامه مقاله بورژوازی ملنبرچسب ها: بنگاه. مسیر. مقیاس. چشم انداز فعالیت کوتاه. فعالیت.