تابلوی سوم، خانه تنبل ها

RTF PDF چاپ ایمیل
شما از پرتال آکاایران در سایت سرگرمی بخش مقالات مفید قسمت مقالات مدیریت و بازاریابی- از تابلوی سوم، خانه تنبل ها بازدید می کنید امیدواریم بپسندید

تابلوی سوم، خانه تنبل ها

تابلوی سوم، خانه «تنبل ها» تابلوی سوم، خانه «تنبل ها»بازار شرکت های کوچک و متوسط، یا بازار موازی، مکانی است که در آن اوراق بهادار شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده، به شکلی مناسب و به طور کامل رقابتی مورد معامله قرار می گیرد.به طور معمول، بسیاری از بورس های اوراق بهادار برای جلوگیری از تحمیل نوسان اضافی به بازار اصلی و همچنین وادار نکردن بازار اصلی به تطبیق نیازهای خاص شرکت های کوچک و متوسط، از پذیرش شرکت های کوچک در بازار اصلی خودداری می کنند. از طرف دیگر ارزش افزوده ایجاد شده توسط اادامه مقاله تابلوی سوم، خانه تنبل هابرچسب ها: خانه. آکاایران. اوراق بهادار شرکت های کوچک. شکلی. کامل.